สมัครสินเชื่อ Kashjoy
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด จะใช้ข้อมูลข้างต้นในการติดต่อท่าน
และเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของบริษัทฯ

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

Kashjoy

สินเชื่อส่วนบุคคล Kashjoy ดีกว่าอย่างไร?

ดอกเบี้ยไม่เกิน 25%
วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่า
ผ่อนสบายนานสูงสุด 60 เดือน
ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
สินเชื่อส่วนบุคคลแคชจอย
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
สินเชื่อส่วนบุคคล รับเงินก้อน โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝาก ชำระคืนเท่ากันทุกงวด

- รับเงินก้อนใหญ่ โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝาก
- ชำระคืนเท่ากันทุกงวด เลือกผ่อนสบายตั้งแต่ 12 – 60 เดือน
- ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือ บุคคลค้ำประกัน
- วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 1 ล้านบาท*
- ดอกเบี้ยลดต้น ลดดอก ทุกวงเงิน

สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อส่วนบุคคล
เงื่อนไขและข้อกำหนดสินเชื่อส่วนบุคคลแคชจอย

- สินเชื่อส่วนบุคคล วงเงินอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท
- วงเงินที่อนุมัติขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ ตามคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละราย
- การพิจารณาอนุมัติคำขอ และ/หรือการกำหนดวงเงินสินเชื่อ และ/หรืออัตราดอกเบี้ยที่ได้รับขึ้นอยู่กับเอกสารการขอสินเชื่อ และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขภายในบริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด ทั้งนี้การอนุมัติใดๆ ดังกล่าวให้ถือเป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
- กรณีผิดนัดชำระหนี้ ไม่ว่างวดหนึ่งงวดใดหรือทั้งหมด บริษัทฯ มีสิทธิ์เรียกเก็บดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดได้ในอัตราที่บริษัทฯ เห็นสมควรแต่ไม่เกินอัตราสูงสุดตามที่บริษัทฯ มีสิทธิ์เรียกเก็บโดยชอบด้วยกฎหมาย และท่านจะยังคงถูกเรียกเก็บค่าติดตามทวงถามหนี้ในอัตรา 100 บาท/งวด
- อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ต่ำสุด 18% สูงสุด 25% ต่อปี (ลดต้นลดดอก)
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้หลักเกณฑ์และนโยบายภายในของบริษัทในการอนุมัติวงเงิน หรือปฏิเสธคำขอกู้ รวมถึงการอนุมัติอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ทั้งนี้หากพบว่าคุณสมบัติของผู้กู้ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นครั้งใดคราวใดและไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้กู้ตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่ผู้กู้จะต้องเสียให้แก่บริษัทฯ โดยอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่เกินกว่าอัตราสูงสุดที่กฎหมายกำหนด
- ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
- ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน 10-30 บาท ต่อครั้ง ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ กรุณาตรวจสอบอีกครั้งในเอกสารใบแจ้งหนี้ค่าบริการ
- ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิตไม่เกิน 12 บาทต่อครั้ง
- ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ 100 บาท/งวด
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติหรือปฎิเสธคำขอกู้ตามหลักเกณฑ์และนโยบายของบริษัทฯ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อได้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้

เงื่อนไขโปรโมชั่นพิเศษ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% ต่อปีผ่อนสบายนาน 3 รอบบัญชีแรก*
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้น
- อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี 3 รอบบัญชีแรก สำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่เป็นพนักงานประจำ มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป / มีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ระยะเวลาโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่ 1 ก.ย. – 31 ต.ค. 64 และสำหรับผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- สำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด จึงจะมีสิทธิได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามเงื่อนไขข้างต้น นับตั้งแต่วันที่ธนาคารโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีเงินฝากตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ จะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราปกติ ตามวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติภายหลังจากครบกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเป็นต้นไป
- ผู้กู้สามารถปิดบัญชีได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการปิดก่อนกำหนด
- อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของบริษัทฯ
- วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท สำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้หลักเกณฑ์และนโยบายภายในของบริษัทในการอนุมัติวงเงิน หรือปฏิสธคำขอกู้ รวมถึงการอนุมัติอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
ทั้งนี้หากพบว่าคุณสมบัติของผู้กู้ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นครั้งใดคราวใดและไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้กู้ตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตาดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้สินเชื่อ

หมายเหตุ
*การคำนวณรายได้, ภาระหนี้, การอนุมัติวงเงินสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของบริษัทฯ

สินเชื่อหมุนเวียนแคชจอย
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
สินเชื่อหมุนเวียนแคชจอย ให้คุณสบายใจมีวงเงินพร้อมใช้ แม้ในยามฉุกเฉิน ใช้เท่าไหร่ จ่ายคืนเท่านั้น

- อนุมัติวงเงินพร้อมใช้ โดยสั่งเงินก้อนเข้าบัญชีเงินฝาก หรือใช้วงเงินผ่อนชำระสินค้า
- ผ่อนชำระขั้นต่ำ 2.5% ของยอดเงินต้นคงค้าง
- ไม่ต้องใข้หลักทรัพย์ หรือ บุคคลค้ำประกัน
- วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 1 ล้านบาท*
- ดอกเบี้ยลดต้น ลดดอก ทุกวงเงิน

สินเชื่อหมุนเวียน สินเชื่อหมุนเวียน
เงื่อนไขและข้อกำหนดสินเชื่อหมุนเวียนแคชจอย

- สินเชื่อหมุนเวียน วงเงินอนุมัติสินเชื่อหมุนเวียน สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท
- วงเงินที่อนุมัติขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ ตามคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละราย
- การพิจารณาอนุมัติคำขอ และ/หรือการกำหนดวงเงินสินเชื่อ และ/หรืออัตราดอกเบี้ยที่ได้รับขึ้นอยู่กับเอกสารการขอสินเชื่อ และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขภายในบริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด ทั้งนี้การอนุมัติใดๆ ดังกล่าวให้ถือเป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
- กรณีผิดนัดชำระหนี้ ไม่ว่างวดหนึ่งงวดใดหรือทั้งหมด บริษัทฯ มีสิทธิ์เรียกเก็บดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดได้ในอัตราที่บริษัทฯ เห็นสมควรแต่ไม่เกินอัตราสูงสุดตามที่บริษัทฯ มีสิทธิ์เรียกเก็บโดยชอบด้วยกฎหมาย และท่านจะยังคงถูกเรียกเก็บค่าติดตามทวงถามหนี้ในอัตรา 100 บาท/งวด
- อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ต่ำสุด 18% สูงสุด 25% ต่อปี (ลดต้นลดดอก)
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้หลักเกณฑ์และนโยบายภายในของบริษัทในการอนุมัติวงเงิน หรือปฏิเสธคำขอกู้ รวมถึงการอนุมัติอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ทั้งนี้หากพบว่าคุณสมบัติของผู้กู้ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นครั้งใดคราวใดและไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้กู้ตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่ผู้กู้จะต้องเสียให้แก่บริษัทฯ โดยอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่เกินกว่าอัตราสูงสุดที่กฎหมายกำหนด
- ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
- ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน 10-30 บาท ต่อครั้ง ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ กรุณาตรวจสอบอีกครั้งในเอกสารใบแจ้งหนี้ค่าบริการ
- ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิตไม่เกิน 12 บาทต่อครั้ง
- ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ 100 บาท/งวด
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติหรือปฎิเสธคำขอกู้ตามหลักเกณฑ์และนโยบายของบริษัทฯ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อได้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้

เงื่อนไขโปรโมชั่นพิเศษ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท*

- ลูกค้าใหม่สินเชื่อหมุนเวียนแคชจอย รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท เมื่อสะสมยอดเบิกถอนเงินสด ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป หรือรับเครดิตเงินคืน 500 บาท เมื่อสะสมยอดเบิกถอนเงินสดตั้งแต่ 20,000 - 29,999 บาท หรือ รับเครดิตเงินคืน 150 บาท เมื่อสะสมยอดเบิกถอนเงินสดตั้งแต่ 10,000 - 19,999 บาท ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ ตามเงื่อนไขการนับยอดใช้จ่ายสะสม สงวนสิทธิ์การเครดิตเงินคืน 1 ครั้ง ต่อ 1 บัญชีสินเชื่อตลอดรายการ

- การคำนวณยอดเบิกถอนเงินสดสะสมของลูกค้าแต่ละท่าน จะคำนวณตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ จนถึง 30 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนเฉพาะลูกค้าใหม่ที่ไม่ผิดนัดชำระเงินหรือข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลา 1 รอบบิลและมีรายการชำระเงินเข้ามาอย่างน้อย 1 รอบบิลหลังจากการเบิกถอนเงินสด
- ลูกค้าใหม่จะต้องมียอดสินเชื่อคงค้างขั้นต่ำ 8,000 บาทต่อ 1 รอบบิล โดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ บริษัทฯ จะดำเนินการมอบเครดิตเงินคืนให้กับลูกค้าใหม่ที่มียอดใช้จ่ายสะสมและทำตามเงื่อนไขภายในเดือนมกราคม 2565
- รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าใหม่ที่สมัครผ่านทุกช่องทาง และได้รับการอนุมัติสินเชื่อตั้งแต่ 1 ก.ย. 64 – 31 ต.ค 64
- เครดิตเงินคืนไม่สามารถแลก, เปลี่ยน, ทอน หรือคืนเป็นเงินสดได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ กรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด โทร. 1258

อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมต่างๆ
สินเชื่อแคชจอย
คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้มีรายได้ประจำ
1. สัญชาติไทย อายุ 20–55 ปี บริบูรณ์ (ณ วันที่สมัคร)
2. มีรายได้ต่อเดือน ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
3. พนักงานประจำ มีอายุการทำงานมากกว่า 6 เดือน
4. มีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ
5. อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพ ปริมณฑล และชลบุรีเท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

ผู้มีรายได้ประจำ
1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
2. เอกสารแสดงรายได้
- สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน (ตัวจริงหรือสำเนา) ล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน พร้อมกับ
Statement หรือรายการเดินบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุดติดต่อกัน หรือ
- Statement หรือรายการเดินบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุดติดต่อกัน (กรณีไม่มีสลิปหรือหลังสือรับรองเงินเดือน)
3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารเพื่อโอนเงิน (บัญชีธนาคารภายใน 6 เดือนต้องมีการเคลื่อนไหวของบัญชี ยกเว้น ออมสิน, ธ.ก.ส, ธ.อ.ส)

ขั้นตอนการสมัคร

1) กรอกข้อมูลผ่านหน้าเวปไซต์
2) รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
3) นัดวันรับเอกสารผ่านบริการ Messenger เท่านั้น
4) เจ้าหน้าที่สินเชื่อตรวจสอบเอกสาร
5) ดำเนินการอนุมัติสินเชื่อ และแจ้งผลการสมัครผ่าน SMS

ช่องทางการรับสมัคร

บริการรับเอกสารถึงที่บ้าน ผ่าน Messenger เท่านั้น
(เฉพาะเขตพื้นที่กรุงเทพ ปริมณฑลและชลบุรี)