คำถามที่พบบ่อย

   • ลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชำระค่างวดสูงสุด ได้กี่งวด

    สินเชื่ออเนกประสงค์และสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์/รีไฟแนนซ์ เลือกผ่อนได้ตั้งแต่ 12 - 60 งวด
    สินเชื่อผ่อนโทรศัพท์มือถือ เลือกผ่อนได้ตั้งแต่ 12- 24 งวด

   • อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสินเชื่อ Kashjoy

    1.สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล และสินเชื่ออเนกประสงค์ อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ไม่เกิน 25% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก)

    2.สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์/รีไฟแนนซ์ อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 0.55% ต่อเดือน และสูงสุดไม่เกิน 0.99% ต่อเดือน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการพิจารณาภายในของบริษัทฯ

   • สินเชื่อ Kashjoy สามารถผ่อนสินค้าได้ที่ใด

    ปัจจุบันสามารถผ่อนสินค้า และโทรศัพท์มือถือ ได้ที่ร้านเจมาร์ทได้ทั่วประเทศ

   • ลูกค้าสามารถยื่นเอกสารการสมัครสินเชื่อได้ผ่านช่องทางใด

    ลูกค้าสามารถยื่นเอกสารการสมัครได้ผ่านช่องทางดังนี้

    1. ผ่าน kashjoy Application สามารถทราบผลการสมัครได้เบื้องต้น

    2. ผ่านเว็บไซต์ http://www.kbjcapital.co.th/ รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับในวันทำการถัดไป

    3. ยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเอง ที่สาขาเจมาร์ททั่วประเทศ

   • ผู้สมัครสินเชื่อจำนำทะเบียน/รีไฟแนนซ์รถยนต์ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?

    จำนำทะเบียนรถยนต์ :

          - อายุ 20-65 ปี (รวมระยะเวลาสิ้นสุดการผ่อน)

          - รถยนต์ ตั้งแต่ปี 2006 ขึ้นไป

          - ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถไม่ต่ำกว่า 30 วัน
             (ยกเว้นกรณีโอนเล่มจากสถาบันการเงิน)

          - สัญชาติไทย

    เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :

          - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3 ใบ

          - สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ใบ

     

    สำเนาเอกสารแสดงรายได้ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

    คุณสมบัติผู้สมัคร

          - สำเนาสลิปเงินเดือน

          - หนังสือรับรองเงินเดือน

          - รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

          - สำเนาหน้าสมุดบัญชี

          - เล่มทะเบียนรถตัวจริง

          - สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (อย่างน้อยประเภท 3)

     

    คุณสมบัติสำหรับรีไฟแนนซ์รถยนต์

          - อายุ 20-65 ปี (รวมระยะเวลาสิ้นสุดการผ่อน)

          - รถยนต์ ตั้งแต่ปี 2006 ขึ้นไป

          - มีการผ่อนชำระกับที่เดิมมาแล้วมากกว่า 50%

          - สัญชาติไทย

    เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

          - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 6 ใบ

          - สำเนาทะเบียนบ้าน 6 ใบ

    สำเนาเอกสารแสดงรายได้ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

          - สำเนาสลิปเงินเดือน

          - หนังสือรับรองเงินเดือน

          - รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

          - สำเนาหน้าสมุดบัญชี

          - เล่มสำเนาทะเบียนรถยนต์

          - สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (อย่างน้อยประเภท 3)

   • ผู้สมัครสินเชื่อผ่อนสินค้า ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?

    สำหรับพนักงานประจำ คุณสมบัติผู้สมัคร :

          - รายได้ประจำ 8,000 บาทขึ้นไป (สัญญาจ้าง รายเดือน 10,000 บ. ขึ้นไป)

          - มีเบอร์พื้นฐานที่ทำงาน ที่สามารถติดต่อได้

          - อายุงาน 6 เดือน ขึ้นไปสำหรับพนักงานประจำรายเดือน และอายุงาน 1 ปี ขึ้นไปสำหรับพนักงานสัญญาจ้างรายปี

          - สัญชาติไทย

          - รับเงินเดือนโอนผ่านธนาคาร

    เอกสารการสมัคร :

    1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา

    2. เอกสารแสดงรายได้

          - สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนฉบับจริงหรือสำเนา (ล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน) ยื่นควบคู่กับ Statement หรือรายการเดินบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุดติดต่อกัน หรือ

          - Statement หรือรายการเดินบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุดติดต่อกัน (กรณีไม่มีสลิปหรือหนังสือรับรองเงินเดือน)

    สำหรับเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว

    คุณสมบัติผู้สมัคร

          - อายุ 20-55 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร

          - รายได้ประจำ 100,000 บาทขึ้นไป

          - มีเบอร์พื้นฐานที่ทำงาน ที่สามารถติดต่อได้

          - สัญชาติไทย

    เอกสารประกอบการสมัคร

    1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา

    2. เอกสารแสดงรายได้
    - Statement หรือรายการเดินบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 12 เดือนล่าสุดติดต่อกัน

   • ผู้สมัครบัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่ และสินเชื่อส่วนบุคคล ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?

    สำหรับพนักงานประจำ คุณสมบัติผู้สมัคร :

         - อายุ 20-60 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร

         - รายได้ประจำ 7,000 บาทขึ้นไป

         - มีเบอร์พื้นฐานที่ทำงาน ที่สามารถติดต่อได้

         - อายุงาน 4 เดือน ขึ้นไป

         - สัญชาติไทย

         - รับเงินเดือนโอนผ่านธนาคาร

    เอกสารการสมัคร :

    1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา

    2. เอกสารแสดงรายได้

         - สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนฉบับจริงหรือสำเนา (ล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน) ยื่นควบคู่กับ Statement หรือรายการเดินบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุดติดต่อกัน หรือ

         - Statement หรือรายการเดินบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุดติดต่อกัน (กรณีไม่มีสลิปหรือหนังสือรับรองเงินเดือน)

    3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารเพื่อโอนเงิน (ชื่อบัญชีของผู้สมัครและภายใน 6 เดือนต้องมีการเคลื่อนไหวของบัญชี ยกเว้น ออมสิน,ธกส.,ธอส.)

    สำหรับเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว

    คุณสมบัติผู้สมัคร

         - อายุ 20-65 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร

         - รายได้ประจำ 30,000 บาทขึ้นไป

         - ดำเนินกิจการมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน

         - มีเบอร์พื้นฐานที่ทำงาน ที่สามารถติดต่อได้

         - สัญชาติไทย

    เอกสารประกอบการสมัคร

    1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา

    2. เอกสารแสดงรายได้
    - Statement หรือรายการเดินบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6-12 เดือนล่าสุดติดต่อกัน

    3. หนังสือจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนพาณิชย์

    4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารเพื่อโอนเงิน (ชื่อบัญชีของผู้สมัครและภายใน 6 เดือนต้องมีการเคลื่อนไหวของบัญชี ยกเว้น ออมสิน,ธกส.,ธอส.)

   • สินเชื่อ Kashjoy มีบริการอะไรบ้าง?

    สินเชื่อ Kashjoy มีบริการสินเชื่อ 4 ประเภท

    1. บัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่
    2. สินเชื่อส่วนบุคคล (เงินก้อน ผ่อนชำระ)
    3. สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์/รีไฟแนนซ์
    4. สินเชื่อผ่อนโทรศัพท์มือถือ กับทางร้านค้าเจมาร์ท

  สาขาใกล้คุณ