เลือกที่ใช่ในแบบคุณ

  • สินเชื่อส่วนบุคคลแคชจอย

   รับเงินก้อนโอนเข้าบัญชีสูงสุด 1 ล้านบาท
  • สินเชื่อหมุนเวียนแคชจอย

   วงเงินพร้อมใช้ แม้ในยามฉุกเฉิน ใช้เท่าไหร่ จ่ายคืนเท่านั้น
  • สินเชื่อผ่อนมือถือแคชจอย

   ผ่อนง่าย ได้ทุกอย่างไม่มีบัตรก็ผ่อนได้รายได้เริ่มต้น 8,000 บาท
  • สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์แคชจอย

   ไม่ต้องโอน ไม่ต้องค้ำรับวงเงินสูง 1 ล้านบาท
   สินเชื่อหมุนเวียนแคชจอย
   กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนทุกช่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับแจ้งสิทธิประโยชน์และแนะนำผลิตภัณฑ์

   ท่านมีสินเชื่อที่ใดบ้าง

   แนบเอกสาร เพิ่มโอกาสวงเงินสูงยิ่งขึ้น (ไม่มีเอกสารก็ได้)    สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารเพื่อโอนเงิน (ชื่อบัญชีของผู้สมัครและภายใน 6 เดือนต้องมีการเคลื่อนไหวของบัญชี ยกเว้น ออมสิน,ธ.ก.ส,ธ.อ.ส)

   ข้าพเจ้ายินดีให้ทางบริษัทฯ ติดต่อกลับ เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ * ข้อมูลการสมัครของท่านจะมี อายุ 30 วัน นับจากวันที่สมัคร หากท่านพบปัญหาในการลงทะเบียน ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร.1258 อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล...

   ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจ เกี่ยวกับรายละเอียดอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายต่างๆ และยอมรับในข้อมูลดังกล่าว

   ข้าพเจ้าตกลงและให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด "บริษัท" รวมถึงการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อการติดต่อและดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการสมัครใช้บริการผลิตภัณฑ์ และ/หรือรับบริการของบริษัทฯ

   คำนวณยอดผ่อนเบื้องต้น

   วงเงินและผลการคำนวณเป็นตัวเลขโดยประมาณการเท่านั้น

   หมายเหตุ: 
   - อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 25% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก)
   - ผลการคำนวณข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ยอดเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามยอดชำระและระยะเวลาการผ่อนชำระ
   - จำนวนเงินผ่อนชำระจะเป็นไปตามผลการคำนวณข้างต้นต่อเมื่อลูกค้าชำระเงินครบถ้วน และตรงตามกำหนดเวลาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเท่านั้น
   - บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับชำระในแต่ละรอบบัญชีไปตัดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินก่อน แล้วจึงนำเงินส่วนที่เหลือไปตัดเงินต้น
    • รายละเอียดการสมัครสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลสำหรับพนักงานประจำ

     คุณสมบัติ

     • อายุ 20-60 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
     • รายได้ประจำ 7,000 บาทขึ้นไป
     • มีเบอร์พื้นฐานที่ทำงาน ที่สามารถติดต่อได้
     • อายุงาน 4 เดือน ขึ้นไป
     • สัญชาติไทย
     • รับเงินเดือนโอนผ่านธนาคาร

     เอกสารการสมัคร

     • 1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
     • 2. เอกสารแสดงรายได้
      - สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนฉบับจริงหรือสำเนา (ล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน) ยื่นควบคู่กับ Statement หรือรายการเดินบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุดติดต่อกัน หรือ
      - Statement หรือรายการเดินบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุดติดต่อกัน (กรณีไม่มีสลิปหรือหนังสือรับรองเงินเดือน)
     • 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารเพื่อโอนเงิน (ชื่อบัญชีของผู้สมัครและภายใน 6 เดือนต้องมีการเคลื่อนไหวของบัญชี ยกเว้น ออมสิน,ธกส.,ธอส.)
    • รายละเอียดการสมัครสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลสำหรับสำหรับเจ้าของกิจการส่วนบุคคล

     คุณสมบัติ

     • อายุ 20-65 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
     • รายได้ประจำ 30,000 บาทขึ้นไป
     • ดำเนินกิจการมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน
     • มีเบอร์พื้นฐานที่ทำงาน ที่สามารถติดต่อได้
     • สัญชาติไทย

     เอกสารการสมัคร

     • 1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
     • 2. เอกสารแสดงรายได้
      - Statement หรือรายการเดินบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6-12 เดือนล่าสุดติดต่อกัน
     • 3. หนังสือจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนพาณิชย์
     • 4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารเพื่อโอนเงิน (ชื่อบัญชีของผู้สมัครและภายใน 6 เดือนต้องมีการเคลื่อนไหวของบัญชี ยกเว้น ออมสิน,ธ.ก.ส,ธ.อ.ส)
    • รายละเอียดการสมัครสินเชื่อ

     • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน
     • สามารถกู้เพิ่มได้ แม้จะยังไม่ปิดบัญชี
     • ปิดบัญชีก่อนกำหนด ไม่เสียค่ายกเลิกสัญญา ลิงค์

     วงเงินสินเชื่อ

     • สำหรับผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 30,000 บาท วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 2.0 เท่า ของรายได้ต่อเดือน (จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564) และมีสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่ง ประเทศไทยกับสถาบันทางการเงินอื่นไม่เกิน 3 สถาบัน
     • สำหรับผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาท วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อ เดือนหรือไม่เกิน 300,000 บาท แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะต่ำกว่า

   สาขาใกล้คุณ