2021-10-06
โปรโมชั่นแคชจอย

Kashjoy Super Lucky แจกหนักแจกจริง มากกว่า 400 รางวัล

img-article

วิธีการร่วมรายการวิธีการร่วมรายการ

ส่งข้อความ SMS โดยพิมพ์ KBJ ตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก (ยกตัวอย่าง KBJ123456289012) ส่งผ่านระบบ มาที่หมายเลข 4141333 (ค่าบริการ 3 บาท) หรือลงทะเบียนผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าโทร. 1258ส่งข้อความ SMS โดยพิมพ์ KBJ ตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก (ยกตัวอย่าง KBJ123456289012) ส่งผ่านระบบ มาที่หมายเลข 4141333 (ค่าบริการ 3 บาท) หรือลงทะเบียนผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าโทร. 1258

หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ในการร่วมรายการ ดังนี้หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ในการร่วมรายการ ดังนี้
- ลูกค้าใหม่สมัครลูกค้าสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลแคชจอยและได้รับอนุมัติ รับจำนวน 20 สิทธิ์ ต่อ 1 บัญชีสินเชื่อ
- ลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าที่ทำการเบิกถอนเงินสดจากบัญชีสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลแคชจอยทุกๆ 5,000 บาท รับจำนวน 10 สิทธิ์
- ลูกค้าเก่าที่มีสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลแคชจอยที่การเข้ามาอัฟเดทข้อมูลตามช่องทางเว็บไซต์ https://cashcard.kbjcapital.co.th รับจำนวน 5 สิทธิ์- ลูกค้าใหม่สมัครลูกค้าสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลแคชจอยและได้รับอนุมัติ รับจำนวน 20 สิทธิ์ ต่อ 1 บัญชีสินเชื่อ@- ลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าที่ทำการเบิกถอนเงินสดจากบัญชีสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลแคชจอยทุกๆ 5,000 บาท รับจำนวน 10 สิทธิ์@- ลูกค้าเก่าที่มีสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลแคชจอยที่การเข้ามาอัฟเดทข้อมูลตามช่องทางเว็บไซต์ https://cashcard.kbjcapital.co.th รับจำนวน 5 สิทธิ์

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลหมุนเวียนแคชจอยที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการผ่านทางระบบ SMS พิมพ์ KBJ ตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก (ยกตัวอย่าง KBJ123456289012) ส่งผ่านระบบ มาที่หมายเลข 4141333 (ค่าบริการ 3 บาท) หรือลงทะเบียนผ่านทาง call center 1258 ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และเข้าเงื่อนไขตามที่กำหนดจะได้รับจำนวนสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล

2. จำนวนสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 a. ลูกค้าใหม่ที่สมัครและได้รับอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลหมุนเวียนแคชจอยระหว่างวันที่ 20 พ.ย.. 64 ถึง 28 ก.พ. 65 จะได้รับ 20 สิทธิ์ต่อ 1 บัญชีสินเชื่อ
 b. ลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าบัญชีสินเชื่อส่วนบุคคลหมุนเวียนแคชจอยที่ทำการเบิกถอนเงินสดจากบัญชีสินเชื่อส่วนบุคคลหมุนเวียนแคชจอยทุกๆ 5,000 บาท รับจำนวน 10 สิทธิ์
 c. ลูกค้าบัญชีสินเชื่อส่วนบุคคลหมุนเวียนแคชจอยที่เข้ามาอัฟเดทสถานะ ที่อยู่ปัจจุบัน หรือที่อยู่จัดส่งเอกสาร ผ่าน https://cashcard.kbjcapital.co.th จะได้รับ 5 สิทธิ์


3. การลงทะเบียนร่วมรายการผ่านช่องทาง SMS ทางบริษัทฯจะยึดถือข้อมูลการลงทะเบียนที่บริษัทฯได้รับเป็นสำคัญ

4. ยอดเบิกถอนเงินสดที่บริษัทฯจะนำมาคำนวณ จะเริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่เริ่มรายการ และต้องเป็นรายการเบิกถอนเงินสดที่มีการทำรายการตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป โดยที่ไม่นำเศษมาคำนวณ และไม่นำมาคำนวณเป็นยอดสะสมในการเบิกถอนในครั้งต่อไปได้

5. บริษัทฯจะรวบรวมข้อมูลของลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนภายในช่วงระยะเวลารายการส่งเสริมการขายจากระบบคอมพิวเตอร์แล้วตัดออกเป็นชิ้นส่วนและนำมาทำการจับรางวัลเพื่อหาผู้โชคดี โดยจะทำการจับรางวัลวันที่16 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ สตูดิโอ บริษัท เก็ท พริวิลเลจ จำกัด เลขที่ 92/199 หมู่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

6. บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายใน 7 วัน ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.kbjcapital.co.th และ LINE ทางการ Kashjoy , Facebook ชื่อทางการ Kashjoy และอินสตาแกรม Kashjoyofficial

7. ผู้โชคดีจะต้องคงสถานะสมาชิกสินเชื่อส่วนบุคคลหมุนเวียนแคชจอยตามเงื่อนไขที่กำหนดในขณะที่รอรับรางวัลมิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการได้รับรางวัลทันที

8. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อกลับจากบริษัทฯ โดยต้องแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันตัวตน ได้แก่
 (ก) บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง และสำเนา 1 ชุด
 (ข) รวมถึงเอกสาร/ข้อมูลอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ส่งหลักฐานทางไปรษณีย์หรือช่องทางที่บริษัทกำหนด และผู้โชคดีจะต้องยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัลภายใน 20 วันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป โดยสำรองแต่ละรางวัลไว้ตามจำนวนของรางวัล หากผู้โชคดีสำรองไม่นำหลักฐานตามที่กำหนดมารับรางวัล ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง บริษัทฯจะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรสาธารณะกุศลหรือหน่วยงานราชการเพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไป


9. ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่สามารถเดินทางมารับรางวัลด้วยตัวเอง ผู้โชคดีจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และเอกสารดังกล่าวข้างต้น ในการขอรับรางวัลด้วยตนเองตามที่บริษัทฯ กำหนด

10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่มีหลักฐานครบถ้วน และอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เท่านั้น

11. ผู้โชคดีต้องมียอดคงค้างตามกำหนดจนถึงวันจับรางวัล และไม่มีประวัติค้างชำระ

12. ผู้โชคดีจะต้องมารับของรางวัลรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3 ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ในวันและเวลาทำการ

13. ผู้โชคดีอนุญาตให้บริษัทฯ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานต่างๆ เพื่อยืนยันการรับรางวัล

14. รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด และหากปรากฏว่าผู้โชคดีมีรายชื่อซ้ำซ้อนกันกับรางวัลอื่น ผู้โชคดีจะได้รับรางวัลใหญ่ที่สุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัลให้ผู้อื่นได้

15. สําหรับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปที่อยู่ในข่ายต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 4/2528 ประกอบคําสั่งที่ ทป. 101/2544 บริษัทฯ จะเป็นผู้รับภาระภาษีให้แก่ผู้รับรางวัลโดยออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้เพียงครั้งเดียว ยกเว้นรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 และ รางวัลที่ 3 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบภาษี ณ ที่จ่าย 5% ให้ให้แก่ผู้รับรางวัล รวมถึงค่าเดินทางในการรับของรางวัล

16. ของรางวัลที่ 4 ถึง รางวัลที่ 7 ทางบริษัทฯ จะทำการติดต่อหาผู้โชคดีและส่งของรางวัลไปตามที่อยู่ปัจจุบันในระบบของบริษัทฯ

17. ผู้โชคดีจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับของรางวัล และการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยตนเอง

18. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน, หรือเรียกคืนรางวัลทั้งหมด รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย หากมีการใช้สิทธิร่วมรายการโดยทุจริต, ปลอมแปลง, ฉ้อฉล, เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้

19. การตกลงเข้าร่วมกิจกรรมนี้ถือว่าผู้ร่วมรายการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ทั้งหมดและรับทราบว่า บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด ("บริษัท") จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหลาย ซึ่งท่านได้ให้แก่บริษัท อันได้แก่ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อายุ จังหวัด เพศ ที่อยู่ หรือข้อมูลอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมนี้ และ ยินยอมลงนามในเอกสารใดๆ ตามกฎหมายในรูปแบบที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจะไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ได้ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาของกิจกรรมนี้ และต่อเนื่องไปอีกตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของท่านได้จากนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

20. พนักงานและครอบครัวของบริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด, ตัวแทนบริษัท, เอเจนซี่, คณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้

21. กรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

22. รายการส่งเสริมการขายได้รับอนุญาตจากกรมการปกครองใบอนุญาตเลขที่ 388/2564 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี