2021-12-09
เพื่อนชวนเพื่อน

KASHJOY บอกต่อ ชวนเพื่อนมาก มีสิทธิ์มาก

img-article

1. สำหรับ ผู้แนะนำ ที่เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อน จะต้องเป็น
 • ลูกค้าปัจจุบันที่มีสถานะบัญชีปกติ และไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ ที่ได้รับลิงก์โปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อนด้วย SMS
 • ผู้แนะนำจะต้องลงทะเบียนชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และเลขที่บัตรประชาชนบนหน้าเวปไซด์ ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายเท่านั้น
 • ผู้แนะนำจะต้องแชร์ลิงก์ให้กับเพื่อน และแจ้งรายละเอียดโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อนให้ทราบ
 • ผู้แนะนำจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้ได้
 • ขอสงวนสิทธิ์จำกัดค่าแนะนำสูงสุดไม่เกิน 10,000บาท ต่อสมาชิกผู้แนะนำ 1 ราย ตลอดระยะเวลารายการ
2. สำหรับ ผู้แนะนำ เมื่อลงทะเบียนโครงการเพื่อนแนะนำเพื่อน และแชร์ลิงก์สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลให้กับเพื่อน จะได้รับ
ค่าแนะนำ สูงสุด 10,000 บาท เมื่อเพื่อนได้รับการอนุมัติและรับโอนเงินก้อนแรกเข้าบัญชีคั้งแต่ 20,000 บาท หรือรับโอนเงินเข้าบัญชีเต็มจำนวนวงเงินในกรณีวงเงินที่ได้รับอนุมัติไม่ถึง 20,000 บาท ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้แนะนำ หลังจากเพื่อนของท่านได้รับการอนุมัติภายใน 60 วัน

รายที่ 1 – 5 อนุมัติ รับท่านละ 500 บาท

รายที่ 6 – 9 อนุมัติ รับท่านละ 1,000 บาท

รายที่ 10 อนุมัติ รับพิเศษ 3,500 บาท

 

3. สำหรับ เพื่อนของผู้แนะนำ ที่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อน จะต้องเป็น
 • พนักงาน/ลูกจ้างของบริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีเงินเดือนประจำ ที่มิใช่เจ้าของกิจการ
 • ผู้ที่ไม่เคยเป็นสมาชิกหรือใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลประเภทใดๆ กับบริษัทในปัจจุบัน หรือ
 • ผู้ที่ยกเลิกการสมัครสินเชื่อทุกประเภทมาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน
 • ลงทะเบียนสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล ผ่านแชร์ลิงก์ที่ได้รับจากเพื่อน และนำส่งเอกสารประกอบการสมัครผ่านช่องทาง Messenger, Kashjoy shop เท่านั้น
 • ผู้ที่ได้รับการนำเสนอและแนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลของบริษัทผ่านช่องทาง Telesales และเลือกโครงการสินเชื่อเงินสด FGF เท่านั้น
4. สำหรับ เพื่อนของผู้แนะนำ เมื่อสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลผ่านแชร์ลิงก์และได้รับอนุมัติวงเงินตั้งแต่ 20,000 บาท รับทันที 2 ต่อ
 ต่อที่ 1 ดอกเบี้ย 0% ต่อปี นาน 3 รอบบิลแรก หลังจากนั้นคำนวณดอกเบี้ยปกติ ตามเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อ
 ต่อที่ 2 เงินคืน มูลค่า 500 บาท เมื่อได้รับอนุมัติวงเงินตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย และมีการชำระค่างวดตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยลูกค้าจะต้องมีประวัติการชำระเงินที่ดี 1 รอบบิล และไม่ผิดนัดชำระโดยบริษัทฯ จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของท่านภายใน 60 วัน
5. ระยะเวลาส่งเสริมการขาย 10 พฤศจิกายน – 31 มกราคม 65
6. ในกรณีผู้สมัครมีสมาชิกผู้แนะนำมากกว่า 1 ราย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบค่าแนะนำตามรายการนี้ โดยพิจารณาจากข้อมูลสมาชิกผู้แนะนำที่บริษัทฯ ได้รับก่อนเป็นสำคัญ
7. อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ไม่เกิน 25% ต่อปี ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 24 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 60 เดือน ตามเงื่อนไขการพิจารณาของสินเชื่อ
8. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุให้สิทธิไว้โดยชัดแจ้งได้ และสิทธิใด ๆ ข้างต้นนี้ทั้งหมด และไม่สามารถแลกคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิดังกล่าวไปให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ กรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด
10. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท เคบีเจ แคปปิตอล จำกัด โทร. 1258