2022-03-18
บัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่

บัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่ สมัครวันนี้ รับฟรี กระเป๋าเดินทาง Kashjoy Duo

img-article

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
1. รายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครสินเชื่อหมุนเวียนแคชจอย หรือบัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่ ที่ออกโดยบริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด (“บริษัทฯ”) ระหว่างวันที่  1 พ.ค. – 31 ก.ค. 2565
2. เมื่อมียอดเบิกถอนเงินสดสะสมตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ และชำระขั้นต่ำในรอบบิลแรก และมียอดสินเชื่อคงค้างขั้นต่ำ 8,000 บาทขึ้นไป รับกระเป๋าเดินทางแคชจอย ดูโอ้ (Kashjoy duo)ขนาด 17 นิ้ว 1 ใบ และขนาด 12 นิ้ว 1 ใบ มูลค่ารวม 4,590 บาท จำกัด 1 สิทธิ์ / หมายเลขบัตรประชาชน ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
4. บริษัทฯ จะคำนวณยอดเบิกถอนเงินสดสะสมนับแต่วันที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ 
5. บริษัทฯ จะดำเนินการมอบของสมนาคุณให้กับลูกค้าใหม่ที่มียอดใช้จ่ายสะสมและทำตามเงื่อนไขภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย โดยบริษัทฯ จะดำเนินการส่งมอบของสมนาคุณให้ตามที่อยู่ในใบสมัครสินเชื่อบัตรกดเงินสด ทางไปรษณีย์
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบของสมนาคุณเฉพาะลูกค้าที่มีประวัติการชำระดีตามเกณฑ์ของบริษัทฯ และยกเว้นการมอบสิทธิประโยชน์ ในกรณีที่พบว่าภายหลังลูกค้าขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว   
7 .ยอดเบิกถอนเงินสดของรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุให้สิทธิไว้โดยชัดแจ้งได้ และสิทธิใด ๆ ข้างต้นนี้ทั้งหมด
8. ของสมนาคุณไม่สามารถแลก, เปลี่ยน, ทอน โอนหรือคืนเป็นเงินสด หรือสิทธิพิเศษอื่น หรือบริการอื่นได้
9. กรณีเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายบริษัทฯจะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทาง https://www.kbjcapital.co.th 
10. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ กรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด
11. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้า  บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล  จำกัด  โทร. 1258