2022-05-09
สินเชื่อผ่อนชำระสินค้า

สำหรับลูกค้าสินเชื่อหมุนเวียนแคชจอย ผ่อน iPhone 13 ทุกรุ่น รับดอกเบี้ย 0.5% ต่อเดือน นานสูงสุด 15 เดือน

img-article

รายละเอียดโปรโมชั่น 
สำหรับลูกค้าปัจจุบันสินเชื่อหมุนเวียนแคชจอย ผ่อนชำระสินค้า iPhone 13 ด้วยวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนแคชจอย ที่ร้านเจมาร์ท จะได้รับดอกเบี้ยพิเศษ 0.5% ต่อเดือน นาน 15 เดือน 
รายละเอียดเงื่อนไข 
1. สำหรับลูกค้าปัจจุบันสินเชื่อหมุนเวียนแคชจอย ผ่อนชำระสินค้า iPhone 13 ด้วยวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนแคชจอย ที่ร้านเจมาร์ท จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.5% ต่อเดือน ผ่อนนานสูงสุด 15 เดือน 
2. ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2565
3. ในกรณีที่วงเงินสินเชื่อไม่เพียงพอต่อการซื้อสินค้า ลูกค้าสามารถวางเงินดาวน์ในส่วนต่างได้
4. ลูกค้าต้องมีสถานะปกติ 
5. บริษัทฯ มิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนขายสินค้าดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพหรือความชำรุดบกพร่อง หรือการรับประกันของสินค้าและบริการ กรณีลูกค้ามีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาสอบถามผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนขายสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยตรง โปรดตรวจสอบรายการสินค้าที่ร่วมรายการ ณ ร้านเจมาร์ทสาขา
6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช่ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุให้สิทธิไว้โดยชัดแจ้งได้ และ สิทธิใดๆ ข้างต้นนี้ทั้งหมด 
7. สิทธิพิเศษนี้เป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของลูกค้า ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสดหรือสิทธิ์อื่น หรือบริการอื่นได้
8. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง www.kbjcapital.co.th ก่อนการเปลี่ยนแปลง กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
9. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท เคบีเจ แคปปิตอล จำกัด โทร. 1258