ข้อมูลผลิตภัณฑ์

  • บัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่

   ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปีตลอดชีพ พร้อมรับสิทธิพิเศษประจำเดือนสำหรับสมาชิก
  • สินเชื่อผ่อนชำระโทรศัพท์มือถือแคชจอย

   ผ่อนง่าย สบายกระเป๋า ไม่มีบัตรก็ผ่อนได้รายได้ต่อเดือน 10,000 บาท ขึ้นไป
  • สินเชื่อรถยนต์แคชจอย

   จำนำเล่มทะเบียน หรือ รีไฟแนนซ์ ไม่ต้องโอน ไม่ต้องค้ำรับวงเงินสูง 2.5 ล้านบาท
    สินเชื่อรถยนต์แคชจอย
    กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนทุกช่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับแจ้งสิทธิประโยชน์และแนะนำผลิตภัณฑ์

    ประเภทรถของท่าน

    กรุณาอัพโหลดรูปรถ เพิ่มโอกาสวงเงินสูงยิ่งขึ้น (ไม่มีก็ได้)
    แนบเอกสาร เพิ่มโอกาสวงเงินสูงยิ่งขึ้น (ไม่มีเอกสารก็ได้)

    • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารเพื่อโอนเงิน (ชื่อบัญชีของผู้สมัครและภายใน 6 เดือนต้องมีการเคลื่อนไหวของบัญชี ยกเว้น ธ.ออมสิน, ธ.ก.ส., ธอส., ทิสโก้, เกียรตินาคินภัทร)

    ข้าพเจ้าตกลงและให้ความยินยอมแก่บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด (“บริษัท”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทสามารถติดต่อและดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการสมัครใช้บริการรวมถึงการให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท

    ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัท เก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว อาทิ เชื้อชาติ ศาสนา และหมู่เลือด เป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการสมัครของข้าพเจ้า นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

    หมายเหตุ : บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลของท่านที่ได้ให้ไว้กับบริษัทผ่านช่องทางเว็บไซต์ เป็นระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ให้ข้อมูล หากพบปัญหาหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม โทร. 1258

    คำนวณยอดผ่อนเบื้องต้น

    วงเงินและผลการคำนวณเป็นตัวเลขโดยประมาณการเท่านั้น

    หมายเหตุ: 
    - อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 25% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก)
    - ผลการคำนวณข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ยอดเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามยอดชำระและระยะเวลาการผ่อนชำระ
    - จำนวนเงินผ่อนชำระจะเป็นไปตามผลการคำนวณข้างต้นต่อเมื่อลูกค้าชำระเงินครบถ้วน และตรงตามกำหนดเวลาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเท่านั้น
    - บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับชำระในแต่ละรอบบัญชีไปตัดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินก่อน แล้วจึงนำเงินส่วนที่เหลือไปตัดเงินต้น
    • รายละเอียดการสมัครสินเชื่อรถยนต์
     คุณสมบัติ
     • อายุ 20-65 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
     • สัญชาติไทย
     • รุ่นปีรถยนต์ต่ำกว่า หรือเทียบเท่า 15 ปี
     • ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถไม่ต่ำกว่า 30 วัน (ยกเว้นกรณีโอนเล่มจากสถาบันการเงิน)

     เอกสารการสมัคร
     • สำเนาบัตรประชาชน
     • สำเนาทะเบียนบ้าน
     • หน้าสมุดบัญชีเพื่อโอนเงิน
     • เอกสารแสดงรายได้
        - สำหรับพนักงานประจำ/รายวัน
        1. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3-6 เดือน
        2. รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (Statement)
        - สำหรับเจ้าของกิจการ/อาชีพอิสระ
        1. รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 12 เดือน (Statement)

    สาขาใกล้คุณ