June 30, 2022
ข่าวสารเเละประชาสัมพันธ์

บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล ได้มีโอกาสร่วมสนับสนุนจัดกิจกรรม KOSEA Creatives STEAM CAMP

img-article

บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล ได้มีโอกาสร่วมสนับสนุนจัดกิจกรรม KOSEA Creatives STEAM CAMP

จากความร่วมมือระหว่างศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO STEM-ED) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนแห่ง ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Trade-Investment Promotion Agency: KOTRA) มูลนิธิกู้ดเนเบอร์ซ (ประเทศไทย) และเครือข่ายบริษัทเอกชนจากสาธารณรัฐเกาหลี จัดกิจกรรม KOSEA Creatives STEAM CAMP ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)

และร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐาน วิทยาศาสตร์(ชลบุรี) ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 10 มิ.ย. ที่ผ่านมา