ข้อมูลผลิตภัณฑ์

  • สินเชื่อผ่อนชำระโทรศัพท์มือถือแคชจอย

   ผ่อนง่าย สบายกระเป๋า ไม่มีบัตรก็ผ่อนได้รายได้ต่อเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
  • บัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่

   ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปีตลอดชีพ พร้อมรับสิทธิพิเศษประจำเดือนสำหรับสมาชิก
  • สินเชื่ออเนกประสงค์แคชจอย

   สินเชื่อเงินก้อนอเนกประสงค์ วงเงินอนุมัติสูงสุด 1 ล้านบาท ผ่อนสบาย 12-60 เดือน
    สินเชื่อผ่อนชำระโทรศัพท์มือถือแคชจอย
    กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนทุกช่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับแจ้งสิทธิประโยชน์และแนะนำผลิตภัณฑ์

    ท่านมีสินเชื่อที่ใดบ้าง

    แนบเอกสาร เพิ่มโอกาสวงเงินสูงยิ่งขึ้น (ไม่มีเอกสารก็ได้)     สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารเพื่อโอนเงิน (ชื่อบัญชีของผู้สมัครและภายใน 6 เดือนต้องมีการเคลื่อนไหวของบัญชี)

    ข้าพเจ้าตกลงและให้ความยินยอมแก่บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด (“บริษัท”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทสามารถติดต่อและดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการสมัครใช้บริการรวมถึงการให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท

    ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัท เก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว อาทิ เชื้อชาติ ศาสนา และหมู่เลือด เป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการสมัครของข้าพเจ้า นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

    หมายเหตุ : บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลของท่านที่ได้ให้ไว้กับบริษัทผ่านช่องทางเว็บไซต์ เป็นระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ให้ข้อมูล หากพบปัญหาหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม โทร. 1258

    คำนวณยอดผ่อนเบื้องต้น

    วงเงินและผลการคำนวณเป็นตัวเลขโดยประมาณการเท่านั้น

    หมายเหตุ: 
    - อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 25% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก)
    - ผลการคำนวณข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ยอดเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามยอดชำระและระยะเวลาการผ่อนชำระ
    - จำนวนเงินผ่อนชำระจะเป็นไปตามผลการคำนวณข้างต้นต่อเมื่อลูกค้าชำระเงินครบถ้วน และตรงตามกำหนดเวลาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเท่านั้น
    - บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับชำระในแต่ละรอบบัญชีไปตัดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินก่อน แล้วจึงนำเงินส่วนที่เหลือไปตัดเงินต้น
    • รายละเอียดการสมัครสินเชื่อผ่อนชำระค่าสินค้าสำหรับพนักงานประจำ

     คุณสมบัติ

     • อายุ 20-60 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร

     • รายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป

     • มีเบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน ที่สามารถติดต่อได้

     • อายุงานตั้งแต่ 4 เดือน ขึ้นไป

     • สัญชาติไทย

     • รับเงินเดือนโดยโอนผ่านธนาคาร

     เอกสารการสมัคร

     • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (พร้อมสำเนา)

     • เอกสารแสดงรายได้

     - สำเนาสลิปเงินเดือน หรือสำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน (ที่แสดงเงินเดือนล่าสุด หรือออกไม่เกิน 2 เดือน) หรือ

     - ในกรณีที่ไม่มีสลิปเงินเดือน ใช้สำเนารายการเดินบัญชีธนาคารที่แสดงเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุดติดต่อกัน

    • รายละเอียดการสมัครสินเชื่อผ่อนชำระค่าสินค้าสำหรับเจ้าของกิจการ/อาชีพอิสระ

     คุณสมบัติ
     • อายุ 20-65 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
     • รายได้หมุนเวียน ตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป
     • ดำเนินกิจการมาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
     • สัญชาติไทย

     เอกสารการสมัคร
     • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (พร้อมสำเนา)
     • เอกสารแสดงรายได้
     - สำหรับเจ้าของกิจการ ใช้สำเนาบัญชีธนาคารออมทรัพย์ที่มีเงินหมุนเวียนในบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุดติดต่อกัน
     - สำหรับอาชีพอิสระ ใช้สำเนาบัญชีธนาคารออมทรัพย์ที่มีเงินหมุนเวียนในบัญชี ย้อนหลัง 12 เดือนล่าสุดติดต่อกัน

    สาขาใกล้คุณ