ข้อมูลผลิตภัณฑ์

  • สินเชื่อผ่อนชำระโทรศัพท์มือถือแคชจอย

   ผ่อนง่าย สบายกระเป๋า ไม่มีบัตรก็ผ่อนได้รายได้ต่อเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
  • บัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่

   ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปีตลอดชีพ พร้อมรับสิทธิพิเศษประจำเดือนสำหรับสมาชิก
  • สินเชื่ออเนกประสงค์แคชจอย

   สินเชื่อเงินก้อนอเนกประสงค์ วงเงินอนุมัติสูงสุด 1 ล้านบาท ผ่อนสบาย 12-60 เดือน
    สินเชื่อหมุนเวียนแคชจอย
    กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนทุกช่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับแจ้งสิทธิประโยชน์และแนะนำผลิตภัณฑ์

    ท่านมีสินเชื่อที่ใดบ้าง

    แนบเอกสาร เพิ่มโอกาสวงเงินสูงยิ่งขึ้น (ไม่มีเอกสารก็ได้)     สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารเพื่อโอนเงิน (ชื่อบัญชีของผู้สมัครและภายใน 6 เดือนต้องมีการเคลื่อนไหวของบัญชี)

    ข้าพเจ้าตกลงและให้ความยินยอมแก่บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด (“บริษัท”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทสามารถติดต่อและดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการสมัครใช้บริการรวมถึงการให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท

    ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัท เก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว อาทิ เชื้อชาติ ศาสนา และหมู่เลือด เป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการสมัครของข้าพเจ้า นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

    ข้าพเจ้าตกลงและให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด "บริษัท" รวมถึงการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อการติดต่อและดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการสมัครใช้บริการผลิตภัณฑ์ และ/หรือรับบริการของบริษัทฯ

    หมายเหตุ : บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลของท่านที่ได้ให้ไว้กับบริษัทผ่านช่องทางเว็บไซต์ เป็นระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ให้ข้อมูล หากพบปัญหาหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม โทร. 1258

    คำนวณยอดผ่อนเบื้องต้น

    วงเงินและผลการคำนวณเป็นตัวเลขโดยประมาณการเท่านั้น

    หมายเหตุ: 
    - อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 25% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก)
    - ผลการคำนวณข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ยอดเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามยอดชำระและระยะเวลาการผ่อนชำระ
    - จำนวนเงินผ่อนชำระจะเป็นไปตามผลการคำนวณข้างต้นต่อเมื่อลูกค้าชำระเงินครบถ้วน และตรงตามกำหนดเวลาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเท่านั้น
    - บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับชำระในแต่ละรอบบัญชีไปตัดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินก่อน แล้วจึงนำเงินส่วนที่เหลือไปตัดเงินต้น
    • รายละเอียดการสมัครสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลสำหรับพนักงานประจำ

     คุณสมบัติ

     • อายุ 20-60 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร

     • รายได้ 15,000 บาทขึ้นไป

     • มีเบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน ที่สามารถติดต่อได้

     • อายุงานตั้งแต่ 4 เดือน ขึ้นไป

     • สัญชาติไทย

     • รับเงินเดือนโดยโอนผ่านธนาคาร

     เอกสารประกอบการสมัคร

     • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (พร้อมสำเนา)

     • เอกสารแสดงรายได้

     - สำเนาสลิปเงินเดือน หรือสำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน (ที่แสดงเงินเดือนล่าสุด หรือออกไม่เกิน 2 เดือน) และสำเนารายการเดินบัญชีธนาคารที่แสดงเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุดติดต่อกัน

     - ในกรณีที่ไม่มีสลิปเงินเดือน ใช้สำเนารายการเดินบัญชีธนาคารที่แสดงเงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุดติดต่อกัน

     • สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินสินเชื่อ

    • รายละเอียดการสมัครสินเชื่อ
     • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน
     • สามารถกู้เพิ่มได้ แม้จะยังไม่ปิดบัญชี
     • ปิดบัญชีก่อนกำหนด ไม่เสียค่ายกเลิกสัญญา

     วงเงินสินเชื่อ
     • สำหรับผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 30,000 บาท วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่า ของรายได้ต่อเดือน (จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564) และมีสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยกับสถาบันทางการเงินอื่นไม่เกิน 3 สถาบัน
     • สำหรับผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาท วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือนหรือไม่เกิน 1,000,000 บาท แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะต่ำกว่า

   • Privacy Policy
   • สาขาใกล้คุณ