2024-04-01
สินเชื่ออเนกประสงค์

สินเชื่ออเนกประสงค์แคชจอย พิเศษ ดอกเบี้ย 18.99% ต่อปี*

img-article

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครสินเชื่ออเนกประสงค์แคชจอย (Term Loan) ที่ออกโดยบริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด (“บริษัทฯ”) และได้รับการอนุมัติสินเชื่อระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 – 31 ธันวาคม 2567

2. สินเชื่ออเนกประสงค์แคชจอย ลูกค้าสามารถเลือกระยะเวลาในการผ่อนชำระ: 12 , 18, 24, 30, 36 , 48, 60 เดือน

3. อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เฉพาะลูกค้าใหม่ที่สมัครสินเชื่ออเนกประสงค์แคชจอย เท่านั้น

4. การคำนวณดอกเบี้ยรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้

เดือนที่ 1 – เดือนที่ 2 : 18.99% ต่อปี

เดือนที่ 3 เป็นต้นไป : 25% ต่อปี

5. ผู้สมัครที่จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแคมเปญสินเชื่อส่วนบุคคลอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 18.99% ต่อปี ในเดือนที่ 1 – เดือนที่ 2 โดยต้องเป็นลูกค้าที่มีรายได้ 30,000 บาท/เดือน ขึ้นไป รับวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป และเลือกระยะเวลาผ่อนชำระตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป 

6. อัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติ หรือ อัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี แบบลดต้นลดดอก หลังหมดระยะเวลาดอกเบี้ยพิเศษ ตั้งแต่เดือนที่ 3 เป็นต้นไป ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

7. การคำนวณอัตราดอกเบี้ยพิเศษของลูกค้าแต่ละรายอาจมีจำนวนวันที่ใช้ในการคำนวณอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ในรอบบัญชีแรกไม่ครบ 30 วันขึ้นอยู่กับวันที่ได้รับอนุมัติ และวันที่สรุปรอบบัญชีของลูกค้าแต่ละรายเป็นสำคัญ

8. หลังจากสิทธิ์อัตราดอกเบี้ยพิเศษครบตามระยะเวลาที่กำหนด อัตราดอกเบี้ยในรอบบัญชีถัดจากเดือนที่ครบกำหนด จะถูกปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติที่ 25% ต่อปี โดยคำนวณจำนวนเงินคงค้างในแต่ละรอบบัญชี

9. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกอัตราดอกเบี้ยพิเศษ หากลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ หรือชำระน้อยกว่าขั้นต่ำที่ระบุในใบแจ้งหนี้ ให้ถือว่าสิทธิ์อัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ลูกค้าได้รับเป็นอันสิ้นสุด โดยบริษัทฯ จะคำนวณอัตราดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยปกติ ในรอบบัญชีถัดไปโดยลูกค้าตรวจสอบได้จากใบแจ้งยอดบัญชี

10. หากลูกค้าชำระค่างวดน้อยกว่า หรือไม่ชำระ หรือชำระไม่ครบถ้วนตามจำนวนที่บริษัทฯ เรียกเก็บ บริษัทฯ มีสิทธิเรียกให้ลูกค้าชำระดอกเบี้ยผิดนัด เบี้ยปรับ และ/หรือค่าธรรมเนียมใดๆ เพื่อชำระหนี้ล่าช้าในอัตราที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งจะไม่เกินอัตราสูงสุด โดยลูกค้าจะต้องชำระค่างวดส่วนที่ขาดพร้อมดอกเบี้ยผิดนัด เบี้ยปรับ และ/หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ในงวดสุดท้ายของการผ่อนชำระหนี้

11. หากลูกค้าชำระค่างวดเกินกว่ายอดผ่อนชำระที่กำหนดไว้ ค่างวดจำนวนเงินที่ชำระไว้เกินจะไม่ถูกนำไปมาตัดชำระหนี้เงินต้น แต่จะถูกตั้งพักค้างไว้สำหรับชำระค่างวดในรอบบัญชีถัดไป ณ วันที่ถึงกำหนดชำระของค่างวดรอบบัญชีถัดไป

12. ลูกค้าสามารถชำระหนี้เพื่อปิดยอดก่อนครบกำหนดระยะเวลาของสินเชื่อโดยไม่มีค่าปรับจากการปิดหนี้ก่อนกำหนด (Prepayment Fee) แต่ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง เพื่อยืนยันการปิดยอดก่อนครบกำหนดและชำระเงินที่คงค้างทั้งหมดพร้อมค่าปรับอื่น (ถ้ามี) ให้แก่บริษัทฯ

13. กรณีที่ลูกค้าชำระคืนเงินกู้ทั้งจำนวนก่อนกำหนดระยะเวลาโปรโมชันดอกเบี้ยพิเศษ (ภายใน 2 เดือนแรก หลังจากที่ได้รับอนมุัติ) บริษัทฯ จะคำนวณอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ เท่ากับอัตราร้อยละ 25 ต่อปี คำนวณจำนวนเงินคงค้าง ทั้งนี้ เมื่อคำนวณแล้วจะต้องไม่เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาตามที่ลูกค้าตกลงยินยอม ณ วันที่ทำสัญญา

14. สิทธิพิเศษนี้เป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของลูกค้า ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสดหรือสิทธิ์อื่น หรือบริการอื่นได้ 

15. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของบริษัทฯ

16. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด โทร. 1258