2022-06-07
สินเชื่อผ่อนชำระสินค้า

ผ่อนง่าย สบายกระเป๋า ผ่อนโทรศัพท์มือถือ และ Airtime package ที่ AIS Telewiz

img-article

รายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย 
สำหรับลูกค้าใหม่สมัครสินเชื่อผ่อนชำระโทรศัพท์มือถือ แคชจอย สำหรับซื้อโทรศัพท์มือถือ และ Airtime package ผ่านช่องทางร้านค้า AIS Telewiz ทุกสาขา รับอัตราดอกเบี้ย 1.17% ต่อเดือน (หรือเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี)  นานสูงสุด 24 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน  2565 – วันที่ 31 สิงหาคม 2565
เงื่อนไข 
1. เฉพาะลูกค้าใหม่สมัครสินเชื่อผ่อนชำระโทรศัพท์มือถือ แคชจอย ที่ออกโดยบริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด (“บริษัท”) สำหรับซื้อโทรศัพท์มือถือ และ Airtime package ผ่านช่องทางร้านค้า AIS Telewiz ที่ร่วมรายการ จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.17 % ต่อเดือน (หรือเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี) ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 24 เดือน
2. ระยะเวลาการส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน  2565 –  วันที่ 31 สิงหาคม 2565
3. ตรวจสอบรุ่นโทรศัพท์มือถือที่ร่วมรายส่งเสิรมการขาย ณ จุดให้บริการ ร้านค้า AIS Telewiz ทุกสาขา 
4. บริษัทฯ มิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนขายสินค้าดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพหรือความชำรุดบกพร่อง หรือการรับประกันของสินค้าและบริการ กรณีลูกค้ามีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาสอบถามผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนขายสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยตรง 
5. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุให้สิทธิไว้โดยชัดแจ้งได้ และ สิทธิใดๆ ข้างต้นนี้ทั้งหมด 
6. สิทธิพิเศษนี้เป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของลูกค้า ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสดหรือสิทธิ์อื่น หรือบริการอื่นได้
7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง www.kbjcapital.co.th ก่อนการเปลี่ยนแปลง กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด