2023-06-14
บัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่

บัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่ พิเศษ! สำหรับลูกค้าใหม่แคชจอย มีสิทธิ์รับ

img-article

เงื่อนไขรายการสงเสริมการขาย

1. รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครสินเชื่อหมุนเวียนแคชจอย/บัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่ ที่ออกโดยบริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด (“บริษัทฯ”) ผ่านช่องทางสาขาจุดรับสมัครสินเชื่อแคชจอย (Kashjoy POS) และได้รับอนุมัติสินเชื่อระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

2. รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มียอดเบิกถอนเงินสดสะสมตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ รวมถึงมียอดเงินคงค้างตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป เป็นระยะเวลา 30 วันติดต่อกัน รับฟรีกระเป๋าเดินทางแคชจอย สตาร์เฟรนด์ (Kashjoy X Starfriends Luggage) มูลค่า 4,590 บาท จำกัด 1 สิทธิ์ / 1หมายเลขบัตร ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับของสมนาคุณกระเป๋าเดินทางแคชจอย สตาร์เฟรนด์ (Kashjoy X Starfriends Luggage) เฉพาะลูกค้าที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาท/เดือนขึ้นไป เท่านั้น

4. เงื่อนไขและของสมนาคุณอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของสมนาคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. ระยะเวลารายการส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง

6. บริษัทฯ จะจัดส่งกระเป๋าเดินทางให้เฉพาะสมาชิกผู้ถือบัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่ ที่เข้าเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายที่บริษัทฯ กำหนด โดยผู้ถือบัตรจะต้องยังคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร และชำระตรงภายในวันครบกำหนดชำระเท่านั้น โดยจะต้องไม่ผิดนัดชำระตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้จนถึงวันที่บริษัทฯ ทำการจัดส่งของสมนาคุณ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งไปยังที่อยู่ที่แจ้งไว้กับบริษัทฯ ภายใน 150 วัน หลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย 

7. ในกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธไม่รับของสมนาคุณจากบริษัทขนส่ง และ/หรือ ของสมนาคุณมีสถานะถูกตีคืนจากลูกค้า ครบจำนวน 2 ครั้ง บริษัทฯ จะยุติการจัดส่งของสมนาคุณแก่ลูกค้า และหากลูกค้าไม่ติดต่อขอรับของสมนาคุณที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร 1258 ภายใน 15 วันหลังจากวันที่ของสมนาคุณมีสถานะถูกตีคืนครั้งที่ 2 บริษัทฯ จะถือว่าท่านประสงค์ขอสละสิทธิ์รับของสมนาคุณดังกล่าว

8. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุให้สิทธิ์ไว้โดยชัดแจ้งได้ และ สิทธิ์ใดๆ ข้างต้นนี้ทั้งหมด 

9. สิทธิพิเศษนี้เป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของลูกค้า ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสดหรือสิทธิ์อื่น หรือบริการอื่นได้

10. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่าน https://www.kbjcapital.co.th ก่อนการเปลี่ยนแปลง กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

11. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด โทร. 1258